لیو پرتو صنعت ، طراح و تولید کننده سنسورهای صنعتی

نمایندگان فروش شرکت لیو پرتو صنعت

همکاران گرانقدر شرکت لیو پرتو صنعت، می توانند با تکمیل اطلاعات فرم زیر و همچنین تماس با خطوط ارتباطی شرکت، ما را در جزیان درخواست اخذ نمایندگی فروش یا توزیع قرار دهند. 

اطلاعات تکمیلی در خصوص چگونگی عقد قرارداد و جزئیات واگذاری امتیاز نمایندگی شرکت لیو پرتو صنعت، در مراحل بعدی خدمت هماکاران گرامی ارائه خواهد شد. 

دربخش توضیحات فرم، میتوانید اطلاعاتی از زمینه کاری و سابقه فعالیتتان ارائه دهید. 

با ما هم قدم شوید.